Δικηγόρος , λογιστής στη Κατερίνη - Πιερία , νομικές υπηρεσίες

H διεκπεραίωση των νομικών και φορολογικών υποθέσεων στην Ελλάδα ενέχει γραφειοκρατικές απαιτήσεις και δυσκολίες για τους  κατοίκους (Έλληνες και αλλοδαπούς) της Ελλάδας,  καθίστανται δε προφανείς οι πολλαπλάσιες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι του εξωτερικού, ομογενείς και αλλογενείς.

Κάτοικοι του εξωτερικού μπορεί να συνδέονται με την Ελλάδα
1. ως ομογενείς, μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, που διατηρούν περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα,
2. Έλληνες που ζουν (φοιτούν ή εργάζονται) προσωρινά στην αλλοδαπή για περίοδο άνω των 183 ημερών ετησίως
3. ως αλλοδαποί που διατηρούν ή επιθυμούν να αποκτήσουν δεσμούς με την Ελλάδα (απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, σύναψη γάμου με Έλληνα πολίτη, πραγματοποίηση σπουδών στην Ελλάδα, επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα κ.ά.). και
4. ως ομογενείς ή αλλογενείς, οι οποίοι θεωρούνται κατά το ελληνικό δίκαιο πως έχουν τα οικονομικά τους συμφέροντα στην Ελλάδα: α) συμμετέχουν σε ποσοστό τουλάχιστον 25% σε εταιρεία που υπόκειται σε φόρο ή συμμετέχουν σε ποσοστό τουλάχιστον 5% σε νομικό πρόσωπο που υπόκειται σε φόρο β) το εισόδημά του που προκύπτει στην Ελλάδα υπερβαίνει το 30% των συνολικών του εισοδημάτων ή υπερβαίνει το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ, γ) η αξία των περιουσιακών του στοιχείων στην Ελλάδα, από τα οποία προκύπτει εισόδημα, υπερβαίνει το 30% της αξίας των συνολικών περιουσιακών του στοιχείων ή υπερβαίνει σε ύψος το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ.

Με όποιον από τους παραπάνω τρόπους και αν συνδέονται, λοιπόν, με την Ελλάδα, ανακύπτει μια σειρά ζητημάτων διοικητικής, δικαστικής και φορολογικής υφής που χρήζουν συμβουλευτικής υποστήριξης και υπεύθυνου χειρισμού από ειδικευμένους επιστήμονες και επαγγελματίες. Η ομάδα μας αναλαμβάνει τις υποθέσεις σας στην Ελλάδα και χάρη στην προηγμένη τεχνολογία και το αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών (νομικών, φοροτεχνικών, μεταφραστών, μηχανικών κ.ά.) που διαθέτει σε όλη την επικράτεια, εγγυάται τη γρήγορη και υπεύθυνη διεκπεραίωσή τους, όπως σύναψη αστικών συμβάσεων, επικύρωση και μετάφραση εγγράφων, σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων, εκπροσώπηση ενώπιον δικαστικών και διοικητικών αρχών, άνοιγμα και διεκπεραίωση τραπεζικών συναλλαγών, σύσταση συλλόγων και εταιριών, παροχή νομικής και φοροτεχνικής συμβουλευτικής.