Δικηγόρος , λογιστής στη Κατερίνη - Πιερία , νομικές υπηρεσίες

Σχέδιο Νόμου για τη «Ρύθμιση Δεσμευμένων ή Κατασχεμένων Χρηματικών Απαιτήσεων και Μετρητών»

Κατηγορία: Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου | Ημ/νία Δημοσίευσης : 17/11/2014

Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση Δεσμευμένων ή Κατασχεμένων Χρηματικών Απαιτήσεων και Μετρητών»

ΣΤΟΧΟΣ :

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιχειρείται :

να ρυθμιστεί η διαχείριση και η αξιοποίηση με τον προσφορότερο τρόπο από το Ελληνικό Δημόσιο, τα κρατικά νομικά πρόσωπα και αρχές και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης εν γένει των δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών ή υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών ή των μετρητών που περιέχονται σε θυρίδες, στη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας.
Ακόμα, για πρώτη φορά θεσπίζεται μία μορφή ποινικής συνδιαλλαγής για τον ύποπτο ή τον κατηγορούμενο που διευκολύνει το Ελληνικό Δημόσιο, τα κρατικά νομικά πρόσωπα και αρχές και τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης να ικανοποιηθούν πλήρως για την αξίωση ή τη ζημία τους.
ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΤΗΡΗΘΗΚΑΝ

Οι ρυθμίσεις είναι σύμφωνες με τις βασικές συνταγματικές αρχές και υποστηρίζουν το τεκμήριο αθωότητας, χωρίς να κάμπτεται η ανάγκη της Πολιτείας και της Κοινωνίας να τιμωρούνται οι υπαίτιοι της τέλεσης των αδικημάτων που έχουν τελεσθεί.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ)

Ποιά αδικήματα αφορά:

α) του ν. 2523/1997 (φορολογικά αδικήματα),

β) του ν. 2960/2001 (Τελωνιακός Κώδικας),

γ) του ν. 2803/2000 (Σύμβαση Προστασίας Συμφερόντων ΕΕ),

δ) του ν. 3691/2008 (Νομιμοποίηση εσόδων),

ε) του ν.3213/2003 (Πόθεν έσχες),

στ) του ν.4022/2011 (διαφθορά αξιωματούχων),

ζ) του Ποινικού Κώδικα που στρέφονται κατά της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων τα οποία πραγματώθηκαν χωρίς βία ή απειλή (αποκλείεται η ληστεία) και τελέστηκαν σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΟΤΑ και των κρατικών Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 9 του ν. 1232/1982 ή του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄του ν. 3429/2005, ή οποιουδήποτε άλλου φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, ή οποιασδήποτε ανεξάρτητης διοικητικής αρχής ή άλλης κρατικής αρχής, καθώς και

η) από τις διατάξεις των άρθρων 256 και 258 του ΠΚ (απιστία και υπεξαίρεση σχετικά με την υπηρεσία)

ανεξαρτήτως της συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής του ν.1608/1950 (Α’ 301).

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Α’

Τα δεσμευμένα χρηματικά ποσά παρακατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Όταν η απαίτηση του Δημοσίου καθίσταται εισπρακτέα η αρχή ή το δικαιοδοτικό όργανο, που εξέδωσε την οικεία απόφαση δέσμευσης , διάταξη ή βούλευμα διατάσει την απόδοση στο Ελληνικό Δημόσιο των δεσμευμένων χρημάτων.
Αναλογική ικανοποίηση των απαιτήσεων των θιγόμενων προσώπων
Σε αυτή την περίπτωση ΔΕΝ επηρεάζεται η ποινική μεταχείριση του υπόπτου ή του κατηγορούμενου
Προστασία των δικαιωμάτων τρίτων επί των δεσμευθέντων εφόσον αυτά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (αστικού, εμπορικού ή ειδικές), είναι επικρατέστερα της δέσμευσης ή κατάσχεσης καθώς και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών από τους αρμόδιους φορείς .
Β΄

Η παροχή δυνατότητας στον ύποπτο ή κατηγορούμενο και σε οποιονδήποτε τρίτο, που ενεργεί με εντολή και για λογαριασμό του:

να καταβάλουν το συνολικό ποσό της ζημίας ή αξίωσης έως την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας και γίνεται
με χρήματα τα οποία δεν είναι δεσμευμένα ή κατασχεμένα με οποιονδήποτε τρόπο, ή από οποιαδήποτε αιτία. Ή
να συναινέσουν, με ανέκκλητη έγγραφη δήλωσή τους, στην απόδοση στο Ελληνικό Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα ή τους φορείς των δεσμευμένων ή κατασχεμένων ή των μετρητών που αφορούν σε απαγόρευση κίνησης τραπεζικών λογαριασμών ή θυρίδων.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ

Η ποινική μεταχείριση παραλλάσσει ανάλογα με το στάδιο της ποινικής διαδικασίας κατά το οποίο λαμβάνει χώρα η ικανοποίηση του παθόντος. Έτσι αυτή γίνεται αρκούντως επιεικής αν η ικανοποίηση λάβει χώρα μέχρι την απολογία του κατηγορουμένου στον ανακριτή, αυστηρότερη δε αν αυτή λάβει χώρα μετά την απολογία του κατηγορουμένου στον ανακριτή μέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας της πρωτοβάθμιας δίκης, για να μην αποτελέσει η ευχέρεια που του δίνεται αντικείμενο καιροσκοπισμού.

μέχρι ισόβια κάθειρξη, επιβάλλεται:
αα) κάθειρξη μέχρι δέκα (10) έτη, αν η ικανοποίηση των ανωτέρω προσώπων λάβει χώρα μέχρι την απολογία του κατηγορουμένου στον ανακριτή
ββ) κάθειρξη μέχρι δεκαπέντε (15) έτη , αν η ικανοποίηση τους λάβει χώρα μέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στην πρωτοβάθμια δίκη,
κάθειρξη άνω των δέκα (10) ετών επιβάλλεται:
αα) φυλάκιση, αν η ικανοποίηση των ανωτέρω προσώπων λάβει χώρα μέχρι την απολογία του κατηγορουμένου στον ανακριτή
ββ) φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών, αν η ικανοποίηση τους λάβει χώρα μέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στην πρωτοβάθμια δίκη
κάθειρξη μέχρι δέκα (10) έτη, επιβάλλεται:
αα) φυλάκιση μέχρι δύο (2) έτη, αν η ικανοποίηση των ανωτέρω προσώπων λάβει χώρα μέχρι την απολογία του κατηγορουμένου στον ανακριτή
ββ) φυλάκιση μέχρι τρία (3) έτη, αν η ικανοποίηση τους λάβει χώρα μέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στην πρωτοβάθμια δίκη.

διατηρείται ο κακουργηματικός χαρακτήρας των πράξεων
Στα πλημμελήματα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 384 και 406 Α του Ποινικού Κώδικα.

ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ

Δεν εφαρμόζονται, αν ο δράστης των πράξεων, κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης, είχε την ιδιότητα του Πρωθυπουργού, Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργού, Βουλευτή, Ευρωβουλευτή, Γενικού και Ειδικού Γραμματέα, Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη, Δημάρχου, Αντιδημάρχου ή αν τα πρόσωπα αυτά συμμετείχαν στην διάπραξη των εγκλημάτων.

Σε περίπτωση αμετάκλητης απαλλαγής ή αθώωσης, η έντοκη επιστροφή των χρηματικών ποσών εκτός εάν υφίσταται ήδη αξίωση τους η οποία εδράζεται στην ίδια ή άλλη αιτία, η οποία μπορεί να συμψηφιστεί

Comments are closed